ASBESTINIŲ STOGŲ KEITIMAS

 

Remiama veikla kaimo vietovėje esančių gyvenamųjų namų, priklausančių fiziniams asmenims, asbestinių stogų dangos keitimas.

Galimi pareiškėjai – kaimo gyventojai, kurie yra ne jaunesni kaip 18 metų.

Paramos dydis

Finansuojama iki 50 proc. visų patirtų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Didžiausia paramos suma vienam projektui negali viršyti 6000 litų.

Šiai priemonei taikomas išlaidų kompensavimo būdas.

Tinkamumo gauti paramą kriterijai:

 1. Projektas įgyvendinamas kaimo vietovėje, t. y. kaime, miestelyje ar mieste, kuriame gyvena ne daugiau kaip 6000 gyventojų. Parama projektui neteikiama, jeigu jo įgyvendinimo vieta – savivaldybės centras arba sodo bendrija.
 2. Pareiškėjas yra kaimo gyventojas, kuris ne mažiau kaip penkerius metus iki paramos paraiškos pateikimo nuolatinę gyvenamąją vietą deklaruoja kaimo vietovėje.
 3. Pareiškėjas užtikrina, kad investicijos bus skirtos gyvenamajam namui, kuriame jis šiuo metu gyvena.
 4. Pareiškėjas yra iš savivaldybės, kuri turi patvirtintą programą, kaip nurodyta Asbesto šalinimo programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 17 d. nutarimu Nr. 351 priedo 2.2 priemonėje „Savivaldybės paramos asbesto turintiems gaminiams šalinti iš viešojo naudojimo ir gyvenamųjų pastatų programa“.
 5. Nekilnojamasis turtas (gyvenamasis namas), į kurį investuojama, yra inventorizuotas pagal Asbesto turinčių gaminių inventorizacijos tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. D1-267.
 6. Pareiškėjas kartu su paramos paraiška turi pateikti paprastojo remonto aprašą, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 9 punkte, parengtą pagal statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-708 reikalavimus, bei statybą leidžiantį dokumentą, parengtą pagal Statybos įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 4 punkto ir statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-826 reikalavimus.
 7. Jei pareiškėjo projektui taikomi statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ reikalavimai, kartu su paramos paraiška ir paprastojo remonto aprašu jis turi pateikti įgaliotų valstybės tarnautojų rašytinius pritarimus projektui (savivaldybės administracijos direktoriaus, saugomos teritorijos direkcijos arba regiono aplinkos apsaugos departamento, arba Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos), kaip nustatyta Statybos įstatymo 23 straipsnio 17 dalyje.
 8. Pareiškėjas ne mažiau kaip dvejus pastaruosius metus iki paramos paraiškos pateikimo kaimo vietovėje vykdo profesinę ir (ar) ekonominę veiklą. Netaikoma, jei pareiškėjas yra sulaukęs pensijinio amžiaus arba jam pripažintas 0–55 proc. darbingumas.

Tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos:

 1. projektui įgyvendinti būtinų asbestinių atliekų transportavimo iki šalinimo vietos ir jų šalinimo paslaugų pirkimas;
 2. statybinės medžiagos, būtinos stogo dangai pakeisti;
 3. projekto viešinimo išlaidos;
 4. statybinių (stogo keitimo) medžiagų įsigijimas:
 • beasbesčio šiferio danga – 31,77 Lt/ m2;
 • bituminių čerpių danga – 32,84 Lt/ m2;
 • plieninių čerpių danga – 45,73 Lt/ m2;
 • keraminių čerpių danga – 64,11 Lt/ m2;
 • bituminių lakštų danga – 30,18 Lt/ m2;
 • plieninių čerpių imitacijos danga – 45,32 Lt/ m2;
 • plieninių profiliuotų lakštų danga – 44,76 Lt/ m2;
 • betoninių čerpių danga – 40,51 Lt/ m2;
 • kita stogo danga.

Stogą laikančiosios konstrukcijos, stogo šiltinimo medžiagos arba medžiagos termoizoliaciniam sluoksniui įrengti, statybos darbai, atliekami ūkio, rangos ar mišriu būdu yra netinkamos finansuoti išlaidos.

Pareiškėjas įsipareigoja:

 1. Nekeisti projekto įgyvendinimo vietos, neparduoti ir kitaip neperleisti kitam asmeniui už paramos lėšas įgyto turto mažiausiai penkerius metus nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos.
 2. Jeigu stogo danga bus sunaikinta arba sugadinta, atstatyti savo lėšomis (šis įsipareigojimas galioja penkerius metus nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos).
 3. Projektą įgyvendinti per 12 mėnesių nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos.

Paramos paraiškų pirmumo vertinimas:

 1. Pareiškėjas nėra gavęs ES investicinės paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai (pagal BPD ir Programą);
 2. Pareiškėjas, turintis daugiavaikę šeimą;
 3. Pareiškėjas, turintis ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus ir (arba) pradines klases lankantį (-čius) vaiką (-us);
 4. Pareiškėjas ir (arba) kartu gyvenantis šeimos narys, turintis negalią (pripažintas 0–55 proc. darbingumas), kuris gyvenamąją vietą deklaruoja numatomame tvarkyti gyvenamajame name. Investuojant į dvibutį arba daugiabutį namą, pirmumo kriterijus taikomas, jeigu gyvena bent vienas negalią turintis asmuo, kuris gyvenamąją vietą deklaruoja numatomame tvarkyti gyvenamajame name;
 5. Pareiškėjas yra kaimo bendruomenės, kuri yra registruota pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą ir veikiančios teritorijoje, kurioje pareiškėjas yra deklaravęs nuolatinę gyvenamąją vietą, narys;
 6. Pareiškėjas, kurio gyvenamajame name, numatomame tvarkyti, gyvena daugiau, ne mažiau kaip vienerius metus iki paramos paraiškos pateikimo dienos deklaravusių gyvenamąją vietą, asmenų.

ES paramos vertinimo, paraiškos rengimo, pateikimo, projekto administravimo ir kitas paslaugas pagal priemonę galite užsakyti, susisiekę su mūsų specialistais:

 • Užpildę kontaktų formą kairėje svetainės pusėje (po pagrindiniu meniu);
 • Elektroniniu paštu info@esparamos.lt (užklausas siųskite TIK su aiškiais savo rekvizitais – vardu, pavarde bei įmonės pavadinimu)
 • Tel. +370 678 85144
 • Skype es_paramos

ES paramos projektų administravimas, vertinimas ir vykdymas