Naudojimasis konsultavimo paslaugomis

 

Remiama veikla – fizinių ir juridinių asmenų, susijusių su žemės ir miškų ūkio veikla, individualus konsultavimas.

Galimi pareiškėjai pagal šią priemonę:

 • fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus, ir juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ir miškų ūkio veikla ir teisės aktų nustatyta tvarka įregistravę žemės ūkio valdas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre;
 • miško valdytojai, įregistravę privačią miško valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre.

 Remiamos veiklos sritys:

 1. konsultavimo paslauga dėl ūkio atitikties įvertinant teisės aktų nustatytus valdymo ir geros agrarinės bei aplinkosaugos būklės reikalavimus, darbo saugos standartus (I veiklos sritis);
 2. konsultavimo paslauga dėl teisės aktuose nustatytų valdymo ir geros agrarinės bei aplinkosaugos būklės reikalavimų neatitikčių ar pažeidimų pašalinimo, darbo saugos standartų įgyvendinimo (II veiklos sritis);
 3. konsultavimo paslauga agrarinės aplinkosaugos klausimais dalyvaujantiems ar ketinantiems dalyvauti agrarinės aplinkosaugos priemonėse asmenims (toliau – trečioji veiklos sritis). Parama pagal trečiąją veiklos sritį gali būti suteikta asmenims, užsiimantiems žemės ūkio ir miškų ūkio veikla ir dalyvaujantiems ar ketinantiems per dvejus kalendorinius metus pradėti dalyvauti programos 2 krypties „Aplinkos ir kraštovaizdžio gerinimas“ agrarinės aplinkosaugos priemonės veikloje (III veiklos sritis);
 4. konsultavimo paslauga ūkio veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymo klausimais (IV veiklos sritis);
 5. konsultavimo paslauga miškų ūkio veiklos klausimais (V veiklos sritis).

Pareiškėjas paramą pagal III, IV ir V veiklos sritis gali gauti tik prašydamas paramos konsultavimo paslaugoms pagal pirmąją veiklos sritį. Pažymėtina, kad šis apribojimas nėra taikomas privačių miškų valdytojams, kurie neužsiima žemės ūkio veikla. Pareiškėjai neužsiimantys žemės ūkio veikla, teikdami paraiškas pagal trečiąją, ketvirtąją ir penktąją veiklos sritis, kartu su paraiška turi pateikti metinės pajamų mokesčių deklaracijos kopiją.

Konsultavimo paslaugos turi būti suteiktos pagal Konsultavimo įstaigų ir konsultantų akreditavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. 3D-242, akredituotų konsultavimo įstaigų ir akredituotų konsultantų ar individualią veiklą įregistravusių akredituotų konsultantų.

Finansavimas

Paramos dydis vienam paramos gavėjui pagal atskiras veiklos sritis:

 1. pagal I veiklos sritį – iki 1209 Lt, finansuojant 80 proc. tinkamų išlaidų;
 2. pagal II veiklos sritį – iki 2244 Lt, finansuojant 80 proc. tinkamų išlaidų;
 3. pagal III veiklos sritį – iki 1726 Lt, finansuojant 80 proc. tinkamų išlaidų;
 4. pagal IV veiklos sritį – iki 1726 Lt, finansuojant 50 proc. tinkamų išlaidų;
 5. pagal V veiklos sritį – iki 1726 Lt, finansuojant 80 proc. tinkamų išlaidų.

Bendra didžiausia paramos suma vienam paramos gavėjui pagal visas veiklos sritis per 2007–2013 metų laikotarpį negali viršyti 5179 Lt.

Pažymėtina, kad PVM nėra laikomas tinkamu finansuoti, o atsiskaitymai su konsultavimo paslaugų teikėjais turi būti atlikti tik per bankines institucijas.

Paraiškų vertinimas

Užregistruota paramos paraiška vertinama ne ilgiau kaip 30 darbo dienų nuo pateikimo datos.

Paraiškų pirmumo vertinimo kriterijai

Pirmumas gauti konsultavimo paslaugų finansavimą pagal I ir II veiklos sritis teikiamas pareiškėjams:

 1. ataskaitiniais metais gavusiems daugiau kaip 51792 Lt tiesioginių išmokų;
 2. jauniesiems ūkininkams;
 3. kurių ūkių ekonominio dydžio vienetas  ataskaitiniais metais yra didžiausias, pradedant vertinti nuo ūkių, turinčių didžiausią EDV.

Pirmumas gauti konsultavimo paslaugų finansavimą pagal III veiklos sritį teikiamas pareiškėjams dalyvaujantiems ar ketinantiems dalyvauti:

 1. daugiau nei vienoje agrarinės aplinkosaugos priemonėje;
 2. agrarinės aplinkosaugos priemonėse pirmus metus;
 3. agrarinės aplinkosaugos priemonėse, kai agrarinės aplinkosaugos veiksmai atliekami didesniame nei minimalus plotas pradedant nuo didžiausio ploto dydžio, kuris matuojamas ha.

Pirmumas gauti konsultavimo paslaugų finansavimą pagal IV veiklos sritį teikiamas pareiškėjams, jauniesiems ūkininkams, pradedantiems tvarkyti buhalterinę apskaitą dvejybine apskaitos sistema.

Pirmumas gauti konsultavimo paslaugų finansavimą pagal V veiklos sritį teikiamas pareiškėjams:

 1. pateikusiems ar ketinantiems teikti paramos paraiškas dalyvauti miškininkystės srities paramos priemonėse;
 2. nuosavybės teise valdantiems didesnį miško plotą pradedant vertinti nuo didžiausio ploto dydžio, kuris matuojamas ha.

Paramos išmokėjimo tvarka:

Šiai priemonei taikomas sąskaitų apmokėjimo būdas ir išlaidų kompensavimo būdas.

Kartu su mokėjimo prašymu turi būti pateikti šie dokumentai:

 • Konsultavimo paslaugų suteikimo aktas (-ai), akto (-ų) priedai nėra teikiami;
 • Sąskaita (-os) už suteiktas konsultavimo paslaugas (sąskaitoje (-ose) nurodomos suteiktos konsultavimo paslaugos ir konsultantas pagal kiekvieną veiklos sritį, jų teikimo trukmė ir mokėtinos sumos už kiekvieną paslaugą pagal veiklos sritis);
 • Išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentai (banko sąskaitos išrašai, banko išrašyti kasos išlaidų orderiai, internetine bankininkyste besinaudojančių pareiškėjų pateikti išrašai, patvirtinti pareiškėjo parašu ar kiti įrodymo dokumentai);
 • Konsultavimo paslaugų suteikimo sutartis (-ys) su konsultavimo paslaugų teikėju (-ais), jei sudaroma;
 • Paramos gavėjas gali pateikti ir kitus papildomus dokumentus, jei jo manymu, jie gali būti svarbūs.

ES paramos vertinimo, paraiškos rengimo, pateikimo, projekto administravimo ir kitas paslaugas pagal priemonę galite užsakyti, susisiekę su mūsų specialistais:

 • Užpildę kontaktų formą kairėje svetainės pusėje (po pagrindiniu meniu);
 • Elektroniniu paštu info@esparamos.lt (užklausas siųskite TIK su aiškiais savo rekvizitais – vardu, pavarde bei įmonės pavadinimu)
 • Tel. +370 678 85144
 • Skype es_paramos

ES paramos projektų administravimas, vertinimas ir vykdymas