PARAMA PIRMAJAM DARBUI

 

Priemonės „Parama pirmajam darbui“ tikslas – didinti jaunimo užimtumą, sudarant darbdaviams papildomas finansines paskatas  įdarbinti jaunimą.

Remiama veikla – darbuotojo darbo užmokesčio dalies kompensavimas ne ilgesnį kaip kompensacijos laikotarpį, kurio pradžia negali būti ankstesnė kaip 2012 m. rugpjūčio 1 d. ir pabaiga negali būti vėlesnė kaip 2015 m. rugsėjo 30 d.

Galimi pareiškėjai:

  • fiziniai asmenys;
  • privatūs ir viešieji juridiniai asmenys (išskyrus biudžetines įstaigas);
  • užsienio įmonių filialai ir atstovybės Lietuvoje.

Darbdaviams, kurie įdarbino darbinės patirties neturinčius darbuotojus, kompensuojama dalis pirmą kartą įsidarbinusio jauno žmogaus darbo užmokesčio.

Pirmą kartą įsidarbinęs asmuo – tai asmuo:

1) nuo 16 iki 17 metų imtinai, anksčiau nedirbęs pagal darbo sutartį Lietuvos Respublikoje. Neatsižvelgiant į darbinę veiklą iki 16 metų, sulaukęs 16 metų asmuo atitinka pirmą kartą įsidarbinusio asmens sąvoką;

2) nuo 18 iki 29 metų imtinai, anksčiau nedirbęs pagal darbo sutartį ar valstybės tarnyboje Lietuvos Respublikoje. Neatsižvelgiant į darbinę veiklą iki 18 metų, sulaukęs 18 metų asmuo atitinka pirmą kartą įsidarbinusio asmens sąvoką.

Darbo užmokesčio dalies kompensavimo dydžiai

Darbuotojo darbo užmokesčio daliai kompensuoti yra nustatytas vienodas fiksuotojo įkainio dydis –  0,233 Lt už vieną atitinkamą mėnesį darbuotojui apskaičiuoto darbo užmokesčio litą. Fiksuotojo įkainio dydis yra nekintantis.

Kompensuojamą sumą sudaro: darbuotojui apskaičiuota darbo užmokesčio suma padauginta iš fiksuotojo įkainio dydžio.

Maksimalus faktinis apskaičiuoto darbo užmokesčio dydis, pagal kurį skaičiuojama darbuotojo darbo užmokesčio kompensacija vienam projekto vykdytojui, gali sudaryti iki 1700 Lt per mėnesį. Jei darbuotojui apskaičiuotas darbo užmokestis viršija 1700 Lt per mėnesį, kompensacija skaičiuojama pagal 1700 Lt sumą.

Maksimali kompensuotina vieno darbuotojo darbo užmokesčio suma – 4753,2 Lt per 12 kalendorinių mėnesių.  

Darbuotojo darbo užmokesčio dalis kompensuojama projektų vykdytojams ne rečiau kaip kas ketvirtį iki antro mėnesio, einančio po ataskaitinio (kalendorinio) ketvirčio, 30 dienos.

Darbo užmokesčio dalies kompensavimas finasuojamas iš ES struktūrinių fondų įgyvendinant  Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priemonę „Parama pirmajam darbui“.


ES paramos vertinimo, paraiškos rengimo, pateikimo, projekto administravimo ir kitas paslaugas pagal priemonę galite užsakyti, susisiekę su mūsų specialistais:

  • Užpildę kontaktų formą kairėje svetainės pusėje (po pagrindiniu meniu);
  • Elektroniniu paštu info@esparamos.lt (užklausas siųskite TIK su aiškiais savo rekvizitais – vardu, pavarde bei įmonės pavadinimu)
  • Tel. +370 678 85144
  • Skype es_paramos

ES paramos projektų administravimas, vertinimas ir vykdymas