ŽEMĖS ŪKIO VALDŲ MODERNIZAVIMAS

 

Remiama veikla pagal trečiąją veiklos sritį –  trumpos rotacijos plantacinių želdinių įveisimas ir auginimas.

Galimi pareiškėjai – fiziniai ir juridiniai asmenys, teisėtai valdantys žemės ūkio naudmenas (toliau –ŽŪN (dirbamoji žemė, sodai, pievos, ganyklos, naudojamos arba tinkamos naudoti žemės ūkio augalams auginti)).

Reikalavimai pareiškėjui:

 1. Pareiškėjas tvarko buhalterinę apskaitą pagal LR teisės aktų nustatytus reikalavimus ir gali pateikti balansą, pelno (nuostolių) ir pinigų srautų ataskaitas už praėjusius ir ataskaitinius metus;
 2. Pareiškėjas neturi įsiskolinimų LR biudžetui ir Valstybinio socialinio draudimo fondui;
 3. Pareiškėjas užtikrina tinkamą projekto finansavimo šaltinį – skolintas lėšas, paramos lėšas, iš projekte numatytos veiklos gautinas lėšas;
 4. Pareiškėjas įsipareigoja, esant draudimo paslaugų prieinamumui, apdrausti turtą, kuriam įsigyti ar sukurti bus panaudota parama, ne trumpesniam kaip 5 metų laikotarpiui nuo paramos sutarties pasirašymo dienos (didžiausiu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų projekto įgyvendinimo laikotarpiu, o įgyvendinus projektą – likutine verte, atsižvelgiant į atitinkamos rūšies turto naudojimo laiką ir taikomas turto nusidėvėjimo normas).

Tinkamumo gauti paramą kriterijai:

 1. ŽŪN, į kurias investuojama, turi priklausyti pareiškėjui nuosavybės teise ir (arba) gali būti nuo paramos sutarties pasirašymo ne trumpesniam kaip 10 metų laikotarpiui tik iš privačių asmenų nuomojamos, valdomos panaudos ar kitais pagrindais;
 2. Turi būti pateiktas projekto aprašas, kuriame būtų pagrįsti investavimo tikslai, numatytos ir pagrįstos investicijos (be PVM), būtinos projektui įgyvendinti, projektui įgyvendinti reikalingos lėšos ir jų finansavimo būdas bei projekto įgyvendinimo terminai;
 3. Turi būti pateiktas įgaliotos institucijos patvirtintas plantacinių želdinių įveisimo energetiniais tikslais projektas. Projekte turi būti numatyta, kad nebus daroma žala drenažo sistemoms;
 4. Parama teikiama veisiant trumpos rotacijos plantacinius želdinius, kurių laikas tarp 2 kirtimų ne ilgesnis kaip 5 metai;
 5. Apželdinamas plotas turi būti ne mažesnis kaip 1 ha ŽŪN;
 6. Trumpos rotacijos želdiniai turi būti sodinami ŽŪN, laikantis ŽŪN geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų (Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų aprašas patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. 3D-327);
 7. Projekto įgyvendinimo trukmė negali viršyti 24 mėnesių nuo paramos sutarties pasirašymo arba nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos.

Paramos intensyvumas:

 1. finansuojama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų;  ūkininkaujantiesiems mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse – iki 60 proc.;
 2. jauniesiems ūkininkams finansuojama iki 60 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų; ūkininkaujantiesiems mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse – iki 70 proc.

Bendra pagalbos suma, teikiama tai pačiai įmonei, negali viršyti 690 560 Lt per trejų fiskalinių metų laikotarpį.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

 1. želdinimo projekto parengimas;
 2. želdavietės ir (arba) dirvos paruošimas;
 3. sodinukai;
 4. sodinimo darbai;
 5. bendrosios išlaidos, kurios yra tiesiogiai susijusios su projekto parengimu ir administravimu ir kurios yra patirtos ne anksčiau kaip prieš vienerius metus iki paramos paraiškos pateikimo dienos. Finansuojama bendrųjų išlaidų suma be pridėtinės vertės mokesčio (PVM) gali būti ne didesnė kaip 10 000 Lt;
 6. projekto viešinimo išlaidos.

Paraiškos vertinimo trukmė

Paramos paraiškos gali būti pradėtos vertinti nelaukiant paramos paraiškų priėmimo termino pabaigos. Paramos paraiškos vertinimas negali trukti ilgiau kaip 3 mėnesius nuo jos užregistravimo Agentūroje dienos.

Paraiškų pirmumo vertinimas

 1. pareiškėjas nėra gavęs ES investicinės paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai (pagal BPD ir Programą);
 2. trumpos rotacijos želdiniai įveisiami ŽŪN, kurios yra mažiau palankioje ūkininkauti vietovėje (pirmenybė teikiama projektui, kurio didžiausia ŽŪN dalis yra priskiriama mažiau palankioms ūkininkauti vietovėms);
 3. trumpos rotacijos želdiniai įveisiami didesniame ŽŪN plote, pradedant nuo didžiausio ŽŪN ploto, kuris matuojamas ha;
 4. projektui įgyvendinti prašoma mažesnio paramos intensyvumo.

Paramos išmokėjimo tvarka

Šiai priemonei taikomas išlaidų kompensavimo mokėjimo būdas. Pareiškėjai projektus pradeda įgyvendinti savo ar skolintomis lėšomis, vėliau paramos lėšomis kompensuojama dalis būtinų projekto įgyvendinimui išlaidų.

Pastaba: ūkis laikomas esančiu mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse, jei ne mažiau kaip 50 proc. jo žemės ūkio paskirties žemės ploto arba kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) narių žemės ūkio paskirties žemės ploto yra mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse.


ES paramos vertinimo, paraiškos rengimo, pateikimo, projekto administravimo ir kitas paslaugas pagal priemonę galite užsakyti, susisiekę su mūsų specialistais:

 • Užpildę kontaktų formą kairėje svetainės pusėje (po pagrindiniu meniu);
 • Elektroniniu paštu info@esparamos.lt (užklausas siųskite TIK su aiškiais savo rekvizitais – vardu, pavarde bei įmonės pavadinimu)
 • Tel. +370 678 85144
 • Skype es_paramos

ES paramos projektų administravimas, vertinimas ir vykdymas