EUREKA

EUREKA – Europos valstybių bendradarbiavimo programa mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros srityje.

EUREKA programos tikslas – skatinti privataus ir mokslo sektoriaus bendradarbiavimą, kuriant konkurencingus, pažangiausiomis technologijomis paremtus produktus, paslaugas ir procesus.

Šiuo metu EUREKA programa vienija 43 narius.

EUREKA projektai įgyvendinami šiose technologijų srityse:

 1. žemės ūkis ir jūros ištekliai;
 2. maisto technologijos;
 3. elektronika, IT, telekomunikacijų ir kt. pramoninės technologijos;
 4. energijos technologijos;
 5. technologijos, saugančios žmogų ir aplinką;
 6. pramoninė gamyba, medžiagos ir transportas;
 7. chemija, fiziniai, biologiniai, tikslieji mokslai;
 8. matai ir standartai.

Dalyvavimas EUREKA programoje yra dviejų lygių, kai:

 1. teikiama dalyvavimo paraiška;
 2. teikiama finansavimo paraiška.

Dalyvavimo paraiška teikiama viena ir ją gali teikti:

 1. ūkio subjektai, registruoti Lietuvos Respublikoje;
 2. mokslo ir studijų institucijos kartu su ūkio subjektais.

Kiekvienas projekto vykdytojas finansines paraiškas teikia savarankiškai.

Projekto partneriai privalo sudaryti tarpusavyje bendradarbiavimo sutartį.

Galimi projekto partneriai Lietuvoje – 9 mokslo ir studijų institucijos: Vilniaus universitetas, Klaipėdos universitetas, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Kauno technologijos unversitetas, A. Stulginskio universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Lietuvos energetikos institutas, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, VMTI Fizinių ir technologijos mokslų centras.

Dalyvavimo paraiškos gali būti teikiamos nuolat.

Finansinės paraiškos teikiamos pagal kvietimus.

Pagrindiniai projekto kriterijai, teikiant dalyvavimo paraišką EUREKA programoje:

 1. projekte dalyvauja ūkio subjektas, registruotas Lietuvos Respublikoje arba ūkio subjektas kartu su mokslo ir studijų institucija;
 2. projekto trukmė yra ne ilgesnė negu 36 mėnesiai;
 3. projektą kartu vykdo ne mažiau kaip du nepriklausomi partneriai iš skirtingų „Eureka“ valstybių narių.

Vertinant dalyvavimo paraiškas, yra atliekamas:

 1. administracinės atitikties vertinimas;
 2. ekspertinis vertinimas.

Atlikus administracinės atitikties vertinimą ir nustačius, kad paraiška atitinka reikalavimus, atliekamas ekspertinis vertinimas. Praėjusi ekspertinį vertinimą, paraiška teikiama tvirtinti „Eureka“ aukšto lygio pareigūnų posėdyje.

EUREKA finansavimas:

Kiekviena „Eureka“ valstybė narė savo projekto dalį finansuoja nacionalinėmis valstybės ir/arba privačiomis lėšomis.

Įmonės dėl finansavimo iš struktūnių fondų gali kreiptis į Lietuvos verslo paramos agentūrą pagal Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirtų mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros priemones: Idėja LT, Intelekas LT, Intelektas LT+, Inoklaster LT, Inoklaster LT+.

Valstybinės mokslo ir studijų institucijos dėl finansavimo gali kreiptis į Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrą (MITA). Finansavimas gali būti iš struktūrinių fondų lėšų arba iš nacionalinių biudžetinių lėšų. Iš struktūrinių fondų lėšų projektai finansuojami pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priemonę „MTTP kokybė ir ekspertų rengimas“. Iš nacionalinių lėšų projektai finansuojami pagal finansavimo „Eureka“ programoje sąlygų aprašą.

 Didžiausias leistinas finansavimas pagal EUREKA programos finansavimo aprašą:

 1. mokslo ir studijų institucijų neekonominei veiklai – iki 100 % jų tinkamų išlaidų;
 2. mažų, vidutinių įmonių  – iki 75 % jų tinkamų išlaidų;
 3. didelių įmonių – iki 50 % jų tinkamų išlaidų.

Skiriamos lėšos projektui finansuoti negali viršyti 700 tūkst. litų.

Tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos:

 1. tiesioginės išlaidos:
 2. išlaidos projekto personalui: darbo užmokestis, socialinio draudimo įmokos, įmokos į garantinį fondą, išlaidos komandiruotėms;
 3. išlaidos priemonėms ir įrangai: ilgalaikio turto įsigijimo/nusidėvėjimo arba amortizacijos išlaidos;
 4. išlaidos pagal sutartis;
 5. išlaidos medžiagoms, atsargoms ir panašiems produktams;
 6. pridėtinės išlaidos (administravimo, biuro/labaratorijų nuomos, komunalinės, ryšio, kancelirinės išlaidos).

 

Dėl smulkenės informacijos apie programą EUREKA, partnerių paieškos, finansavimo galimybių, paraiškos užpildymo EUREKA programai ir finansavimui gauti, galite kreiptis į mūsų įmonės specialistus.


ES paramos vertinimo, paraiškos rengimo, pateikimo, projekto administravimo ir kitas paslaugas pagal priemonę galite užsakyti, susisiekę su mūsų specialistais:

 • Užpildę kontaktų formą kairėje svetainės pusėje (po pagrindiniu meniu);
 • Elektroniniu paštu info@esparamos.lt (užklausas siųskite TIK su aiškiais savo rekvizitais – vardu, pavarde bei įmonės pavadinimu)
 • Tel. +370 678 85144
 • Skype es_paramos

ES paramos projektų administravimas, vertinimas ir vykdymas