INTEGRACIJA Į DARBO RINKĄ

 

Priemonės tikslas – padėti socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriantiems asmenims integruotis į darbo rinką, siekiant išvengti jų socialinės atskirties.

Priemonės veiklos:

 1. priemonių ir paslaugų, skatinančių socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančius asmenis įsitraukti į darbo rinką, įgyvendinimas: socialinė ir profesinė reabilitacija;
 2. socialinių darbuotojų, savanorių ir kitų darbuotojų mokymai ir kvalifikacijos kėlimas. Šiai veiklai finansuoti gali būti skiriama ne daugiau kaip 5 proc. visų tiesioginių projekto išlaidų.

Neremiamos veiklos:

 1. laisvojo mokytojo (fizinio asmens, užsiimančio individualia švietimo veikla) paslaugų pirkimas;
 2. mokymo aplinkos diegimas, aptarnavimas ir priežiūra;
 3. mokymo programų, metodikų, tyrimų, studijų ir pan. rengimas, adaptavimas ar kt.;
 4. programinės įrangos kūrimas ir diegimas;
 5. mokymai, vykdomi nuotoliniu būdu.

Tinkami pareiškėjai:

 1. viešosios įstaigos, išskyrus viešąsias įstaigas, kurių dalininkų (savininkų) teises ir pareigas įgyvendina tik valstybės arba savivaldybės institucijos ar įstaigos;
 2. asociacijos, išskyrus tas asociacijas, kurių 50 ir daugiau procentų narių yra privatieji juridiniai asmenys;
 3. labdaros ir paramos fondai;
 4. tradicinės religinės bendruomenės ir bendrijos.

Privalomas reikalavimas pareiškėjams: steigimo dokumentuose (įstatuose, steigimo sandoryje arba veiklos nuostatuose) nurodyti pagrindiniai pareiškėjo organizacijos veiklos tikslai ar uždaviniai turi būti susiję su veikla, skirta socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriantiems asmenims.

Projektui skiriamo finansavimo lėšos sudaro iki 100 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.


ES paramos vertinimo, paraiškos rengimo, pateikimo, projekto administravimo ir kitas paslaugas pagal priemonę galite užsakyti, susisiekę su mūsų specialistais:

 • Užpildę kontaktų formą kairėje svetainės pusėje (po pagrindiniu meniu);
 • Elektroniniu paštu info@esparamos.lt (užklausas siųskite TIK su aiškiais savo rekvizitais – vardu, pavarde bei įmonės pavadinimu)
 • Tel. +370 678 85144
 • Skype es_paramos

ES paramos projektų administravimas, vertinimas ir vykdymas