SOCIALINIO DIALOGO SKATINIMAS

 

Remiamos veiklos sritys:

1. Darbdavių ir darbuotojų organizacijų vadovų ar jų įgaliotų atstovų, darbo tarybų pirmininkų, pavaduotojų mokymas kolektyvinių sutarčių rengimo, derybų taktikos, konfliktų ir krizių valdymo, nelegalaus darbo prevencijos, lanksčių ir inovatyvių darbo formų diegimo, lyčių lygybės darbe užtikrinimo, taip pat kitais klausimais, susijusiais su socialinio dialogo gebėjimų tobulinimu.

2. Darbuotojų švietimas, mokymas darbdavių ir darbuotojų teisių ir pareigų, kolektyvinių sutarčių rengimo, lyčių lygybės darbe užtikrinimo, kitos darbuotojų švietimo ar informavimo veiklos, susijusios su darbo sauga ir sveikata darbe, darbo sąlygų gerinimu, kitais su darbo santykiais susijusiais klausimais.

3. Veikla, skatinanti steigti įmonėse darbuotojų saugos ir sveikatos komitetus.

4. Partnerystės principų diegimo skatinimo akcijos, skirtos pasidalyti patirtimi arba ją perimti iš užsienio partnerių.

5. Metodinės (pvz., metodika/rekomendacijos šakos kolektyvinių sutarčių rengimo, trišalių ir dvišalių tarybų (komisijų, komitetų) apskrityse ir savivaldybėse steigimo, socialinio ekonominio dialogo tarp darbdavių, darbuotojų ir visuomenės strategijos rengimo ir įgyvendinimo bei kitais su socialinio dialogo plėtra susijusiais klausimais) ir informacinės medžiagos parengimas ir sklaida.

 Galimi pareiškėjai pagal šią priemonę:

  1. darbdaviai (kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos darbo kodekse (Žin., 2002, Nr. 64-2569) (toliau – įmonės, įstaigos, organizacijos), išskyrus ūkininkus ir darbdavius fizinius asmenis;
  2. įmonėse, įstaigose ar organizacijose įsteigtos profesinės sąjungos.

Projekto finansavimo lėšos gali sudaryti iki 100 procentų projekto tinkamų finansuoti išlaidų.

Maksimali projekto finansavimo lėšų suma vienam projektui gali sudaryti iki 150 000 litų.

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalį, kurios nepadengia ES fondų finansavimas, pareiškėjas ir partneris (-iai) gali padengti iš nuosavų lėšų.


ES paramos vertinimo, paraiškos rengimo, pateikimo, projekto administravimo ir kitas paslaugas pagal priemonę galite užsakyti, susisiekę su mūsų specialistais:

  • Užpildę kontaktų formą kairėje svetainės pusėje (po pagrindiniu meniu);
  • Elektroniniu paštu info@esparamos.lt (užklausas siųskite TIK su aiškiais savo rekvizitais – vardu, pavarde bei įmonės pavadinimu)
  • Tel. +370 678 85144
  • Skype es_paramos

ES paramos projektų administravimas, vertinimas ir vykdymas