ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ TOBULINIMAS ĮMONĖSE

 

Remiamos veiklos sritys:

1. Įmonių darbuotojų ir vadovų mokymai (toliau vadinama – mokymas) ir kvalifikacijos tobulinimas (mokymas, suteikiantis ir tobulinantis kvalifikaciją, specializuotas profesines žinias ir įgūdžius, bendruosius įgūdžius);

2. Individualių kvalifikacijos tobulinimo planų, siejamų su projekto įgyvendinimo metu vykdomu atitinkamu darbuotojų mokymu, sudarymas;

3. Mokymo darbo vietoje organizavimas;

4. Įmonių personalo specialistų kvalifikacijos tobulinimas, šiuolaikinių personalo valdymo sistemų kūrimas ir diegimas įmonėse, siejamas su atitinkamu specialistų ir darbuotojų mokymu projekto įgyvendinimo metu;

5. Naujų darbo organizavimo formų ir metodų diegimas, įskaitant lankstų darbo grafiką, dalinį užimtumą ir kita;

6. Sektoriniai tyrimai, studijos, nustatantys sektoriaus įmonių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo poreikį (t.y. projekte numatyti konkretaus sektoriaus įmonių darbuotojų mokymai, kurie organizuojami atlikto tyrimo, studijos rezultatų pagrindu).

 Galimi pareiškėjai pagal šią priemonę:

–        privatūs juridiniai asmenys, įregistruoti ir veikiantys Lietuvos Respublikoje;

–        asociacijos, savanoriškumo principu jungiančios Lietuvos Respublikos įvairių ūkio šakų, regionų, kitų asocijuotų struktūrų ir pavienių ūkių subjektus.

 Maksimalus skiriamo finansavimo dydis gali sudaryti:

1. vienai labai mažai ir mažai įmonei – iki 100 000 Lt;

2. vienai vidutinei įmonei – iki 200 000 Lt;

3. vienai didelei įmonei – iki 300 000 Lt;

4. asociacijos, ar bet kuriam projektui, kuriame dalyvauja daugiau kaip viena įmonė, – priklausomai nuo projekte dalyvaujančių įmonių skaičiaus ne daugiau kaip 3 000 000 Lt.

Maksimalus skiriamo finansavimo dydis įmonei, kuri buvo gavusi ar gauna ES fondų finansavimą darbuotojams mokyti pagal priemonę, gali sudaryti:

1. vienai labai mažai ir mažai įmonei – iki 50 000 Lt;

2. vienai vidutinei įmonei – 100 000 Lt;

3. vienai didelei įmonei – 150 000 Lt.

Skiriamo finansavimo iš ES fondų lėšų dydis įmonėms negali viršyti detalizuojamų finansavimo intensyvumo (nuo visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų) ribų bei maksimalių galimų finansavimo sumų atskiroms įmonių (pareiškėjų ir (ar) partnerių) kategorijoms:

1. labai mažai arba mažai įmonei – ne daugiau kaip 80 procentų visų tinkamų finansuoti išlaidų;

2. vidutinei įmonei – ne daugiau kaip 70 procentų visų tinkamų finansuoti išlaidų;

3. didelei įmonei – ne daugiau kaip 60 procentų visų tinkamų finansuoti išlaidų;

4. jei projekte dalyvauja vienodo dydžio įmonės, taikomas atitinkamas finansavimo intensyvumas, nurodytas 1–3 punktuose;

5. jei projekte dalyvauja skirtingo dydžio įmonės, finansavimo intensyvumas yra toks:

 

Įmonė (pareiškėjas ir (ar) partneris)

Finansavimo intensyvumas

Kai projekte daugiau nei 60 procentų visų tikslinės grupės dalyvių yra labai mažų ir mažų įmonių darbuotojai 80 procentų
Kai projekte daugiau nei 60 procentų visų tikslinės grupės dalyvių yra vidutinių įmonių darbuotojai 70 procentų
Kai projekte daugiau nei 60 procentų visų tikslinės grupės dalyvių yra didelių įmonių darbuotojai 60 procentų
Kai projekte įvairiomis proporcijomis dalyvauja skirtingo dydžio įmonėse dirbantys darbuotojai 60 procentų

 

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalį, kurios nepadengia ES finansavimas, pareiškėjas ir partneris (-iai) privalo padengti iš nuosavų lėšų.

 

Didelė įmonė – juridinis asmuo, neatitinkantis labai mažos, mažos arba vidutinės įmonės apibrėžimo.

Labai maža įmonė, maža įmonė ir vidutinė įmonė – juridinis asmuo, atitinkantis šiuos kriterijus:

Darbuotojų skaičius

Finansiniai duomenys turi atitikti bent vieną iš šių sąlygų ir neviršyti:

Metinės pajamos, mln. Lt

Turto balansinė vertė, mln. Lt

Labai maža įmonė Mažiau kaip 10

7

5

Maža įmonė Mažiau kaip 50

24

17

Vidutinė įmonė Mažiau kaip 250

138

93

 


ES paramos vertinimo, paraiškos rengimo, pateikimo, projekto administravimo ir kitas paslaugas pagal priemonę galite užsakyti, susisiekę su mūsų specialistais:

  • Užpildę kontaktų formą kairėje svetainės pusėje (po pagrindiniu meniu);
  • Elektroniniu paštu info@esparamos.lt (užklausas siųskite TIK su aiškiais savo rekvizitais – vardu, pavarde bei įmonės pavadinimu)
  • Tel. +370 678 85144
  • Skype es_paramos

ES paramos projektų administravimas, vertinimas ir vykdymas