PELNO NESIEKIANČIOS INVESTICIJOS

 

Priemonės tikslas – padėti išspręsti melioracijos griovių priežiūros problemas, užtikrinant kaimo vandentvarkos infrastruktūrą ir sausinimo sistemų funkcionavimą ir išsaugant kraštovaizdį.

Galimi pareiškėjai – fiziniai ir juridiniai asmenys, užsiimantys žemė ūkio veikla* ir nustatyta tvarka įregistravę valdą (paramos besikreipiantys fiziniai asmenys turi būti ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus).

Tinkamos finansuoti išlaidos:

 1. krūmų, medžių bei kitos augalijos, augančios ant melioracijos griovio** šlaitų, pašalinimo ir sutvarkymo darbai;
 2. augalijos išvalymo iš melioracijos griovio dugno ir sutvarkymo darbai;
 3. drenažo žiočių, latakų ir pralaidų išvalymo darbai.

Finansavimo dydis

Didžiausia paramos suma vienam pareiškėjui – 50 000 Lt. Į šią sumą neįskaičiuojamas PVM.

Finansuojama iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Paramos suma apskaičiuojama pagal sąmatą, kurioje nurodytos išlaidos nustatomos melioracijai patvirtintais įkainiais pagal Melioracijos techninį reglamentą MTR 1.05.01:2005 „Melioracijos statinių projektavimas“.

Priemonei taikomas išlaidų kompensavimo būdas, kai paramos gavėjas pradeda vykdyti veiklą savo lėšomis.

Tinkamumo kriterijai gauti paramą:

 1. pareiškėjas įsipareigoja 5 metus vykdyti tęstinę melioracijos griovių tvarkymo veiklą, kuri yra nustatyta KKP priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programos „Kraštovaizdžio tvarkymas“ veikloje „Melioracijos griovių tvarkymas“ su ne mažesniu plotu (galimas 3 proc. nuokrypis) nei vykdė veiklą pagal šią priemonę, išskaičiavus 1 m pločio apsaugines juostas iš abiejų lygiagrečiai einančio melioracijos griovio pusių;
 2. melioracijos griovys (arba melioracijos griovio dalis), kuriame pareiškėjas vykdys numatytas veiklas, turi būti valdomi pareiškėjo nuosavybės teise arba kitais teisėtais pagrindais. Turi būti tvarkomi abu lygiagrečiai einantys griovio šlaitai;
 3. pareiškėjas įsipareigoja sutvarkyti ne mažesnį kaip 1 hektaro melioracijos griovių plotą, kurio vientisa dalis negali būti mažesnė negu 0,5 hektaro;
 4. pareiškėjas privalo pateikti savivaldybės administracijos išduotą melioracijos griovio žemėlapį (griovio planą masteliu 1:2000 su pažymėtomis žemės sklypo ribomis, su drenažo žiotimis), kuriame vykdys numatytas veiklas;
 5. pareiškėjas privalo pateikti savivaldybės patvirtinimą apie atitiktį taisyklių priedo V skyriaus numatytiems reikalavimams ir kriterijams;
 6. tvarkomo melioracijos griovio plotas turi būti pamatuotas nuo melioracijos griovio kranto linijos su vandens paviršiumi iki melioracijos griovio šlaito viršutinės briaunos ir 1 m pločio daugiamečių žolių apsauginė juosta, kurią galima arti tik persėjus žolę juosta.

Paraiškų pirmumo vertinimas

 1. ne mažiau kaip 70 proc. pareiškėjo tvarkomų melioracijos griovių ilgio sudaro blogos būklės grioviai, nurodyti savivaldybių administracijų sudarytuose probleminių griovių sąrašuose;
 2. didžiausias bendras melioracijos griovių ilgis;
 3. ilgesnis vientisas atstumas nuo griovio ištekėjimo.

 

*Žemės ūkio veikla – veikla, apimanti žemės ūkio produktų gamybą, jų apdorojimą, savo pagamintų ir apdorotų žemės ūkio produktų perdirbimą (išskyrus maisto produktų gamybą ir realizavimą iš ne savo ūkyje pagamintų ir apdorotų žemės ūkio produktų) ir paslaugas žemės ūkiui.

**Melioracijos griovys – grunte iškastas melioracijos sistemos vandentakis, laikomas sausinimo ar drėkinimo reikmėms.


ES paramos vertinimo, paraiškos rengimo, pateikimo, projekto administravimo ir kitas paslaugas pagal priemonę galite užsakyti, susisiekę su mūsų specialistais:

 • Užpildę kontaktų formą kairėje svetainės pusėje (po pagrindiniu meniu);
 • Elektroniniu paštu info@esparamos.lt (užklausas siųskite TIK su aiškiais savo rekvizitais – vardu, pavarde bei įmonės pavadinimu)
 • Tel. +370 678 85144
 • Skype es_paramos

ES paramos projektų administravimas, vertinimas ir vykdymas