ŠEIMOS IR DARBO ĮSIPAREIGOJIMŲ DERINIMAS

 

Priemonės tikslas – sudaryti palankias sąlygas darbingo amžiaus ekonomiškai aktyviems asmenims derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus, skatinti šeimai palankių darboviečių kūrimąsi.

Priemonės veiklos:

  1. paslaugų teikimas asmenims, kurie dėl šeimos įsipareigojimų (prižiūri vaikus iki 14 metų, neįgaliuosius ar senyvo amžiaus šeimos narius) nedirba arba turi sunkumų, derindami šeimos ir darbo įsipareigojimus;
  2. dėl šeimos įsipareigojimų (prižiūri vaikus, neįgaliuosius ar senyvo amžiaus šeimos narius) nedirbančių asmenų motyvavimas, konsultavimas bei mokymai, tobulinantys bendruosius įgūdžius (užsienio kalbos, kompiuterinis raštingumas, socialiniai įgūdžiai ir pan.), tarpininkavimas ar kita pagalba įsidarbinant;
  3. šeimai palankios darbovietės kūrimo skatinimas.

Tinkami pareiškėjai:

  1. privatieji juridiniai asmenys, valstybės ar savivaldybių įmonės;
  2. valstybės ar savivaldybių biudžetinės įstaigos;
  3. viešosios įstaigos;
  4. asociacijos;
  5. labdaros ir paramos fondai;
  6. profesinės sąjungos ir jų susivienijimai;
  7. religinės bendruomenės ir bendrijos;
  8. tarptautinės organizacijos.

Privalomas reikalavimas pareiškėjams

Pareiškėjo ar partnerio steigimo dokumentuose arba kurio nors iš jų struktūrinio padalinio nuostatuose turi būti apibrėžta viena iš šių veiklos sričių:

  1. veikla vienoje iš šeimos gerovės sričių;
  2. vienas iš lyčių lygybės politikos aspektų;
  3. socialinės ar kitos paslaugos vienoje iš šių sričių: socialinių paslaugų teikimas senyvo amžiaus arba neįgaliems asmenims ir jų šeimoms; socialinis darbas su senyvo amžiaus arba neįgaliais asmenimis ir jų šeimomis; slauga asmens (šeimos) namuose; neįgalių ar senyvo amžiaus asmenų globa (išskyrus ilgalaikę globą); dienos (trumpalaikė) socialinė globa; dienos (trumpalaikė) socialinė globa dienos socialinės globos įstaigoje; vaikų priežiūra, ikimokyklinis, priešmokyklinis, pradinis arba pagrindinis ugdymas.

Finansavimo lėšos sudaro 100 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.


ES paramos vertinimo, paraiškos rengimo, pateikimo, projekto administravimo ir kitas paslaugas pagal priemonę galite užsakyti, susisiekę su mūsų specialistais:

  • Užpildę kontaktų formą kairėje svetainės pusėje (po pagrindiniu meniu);
  • Elektroniniu paštu info@esparamos.lt (užklausas siųskite TIK su aiškiais savo rekvizitais – vardu, pavarde bei įmonės pavadinimu)
  • Tel. +370 678 85144
  • Skype es_paramos

ES paramos projektų administravimas, vertinimas ir vykdymas