ES PARAMA PAGAL PRIEMONĘ „DALINIS PALŪKANŲ KOPENSAVIMAS“

 

Smulkaus ir vidutinio verslo subjektai (toliau – SVV), paėmę investicinę paskolą iš banko ar kredito unijos, gali pasinaudoti finansine parama daliniam palūkanų kompensavimui pagal ES Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę „Dalinis palūkanų kompensavimas“.

Priemonės tikslas – palengvinti SVV subjektų, finansų įstaigoms grąžinančių paskolas ar vykdančių finansinės nuomos (lizingo) sutartyse nustatytus įsipareigojimus, finansinę naštą ir papildomai skatinti įmonių plėtrą.

Remiamos veiklos:

1. paskolų palūkanų už SVV subjektų imamas paskolas dalinis kompensavimas tiems SVV subjektams, kurie yra gavę paskolas, įgyvendinant Priemonę „Verslumo skatinimas“, ir nuo 2010 m. lapkričio 1 d. iki 2015 m. rugsėjo 30 d. mokės palūkanas;

2. garantuotų paskolų palūkanų už SVV subjektų imamas paskolas dalinis kompensavimas tiems SVV subjektams, kurie yra gavę INVEGOS garantiją už paskolą ir nuo 2008 m. gruodžio 1 d. iki 2015 m. rugsėjo 30 d. mokės palūkanas;

3. palūkanų, mokamų pagal garantuotas finansinės nuomos (lizingo) sutartis, dalinis kompensavimas tiems SVV subjektams, kurie yra gavę INVEGOS garantijas už finansinės nuomos (lizingo) sutartyse nustatytų įsipareigojimų įvykdymą ir nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. iki 2015 m. rugsėjo 30 d. mokės palūkanas;

4. palūkanų, mokamų pagal lizingo (finansinės nuomos) sutartis arba investicines paskolas, panaudotas aukštųjų ar vidutiniškai aukštų technologijų investicijoms finansuoti, dalinis kompensavimas tiems SVV subjektams, kurie nuo 2012 m. kovo 1 d. iki 2015 m. rugsėjo 30 d. mokės palūkanas;

5. palūkanų, mokamų pagal lizingo (finansinės nuomos) sutartis arba investicines paskolas, panaudotas gamybos įrangos, įrenginių, įrengimų, technologijų, kompiuterinės technikos, licencijų, programinės įrangos, specialiosios technikos ir transporto priemonių, išskyrus lengvuosius automobilius, investicijoms finansuoti, dalinis kompensavimas SVV subjektams, kurie nuo 2012 m. kovo 1 d. iki 2015 m. rugsėjo 30 d. mokės palūkanas.

Svarbu, kad investicinės paskolos būtų paimtos iš bankų ar kredito unijų, kurios yra pasirašiusios sutartį su INVEGA dėl bendradarbiavimo iš dalies kompensuojant palūkanas SVV subjektams. Šiuo metu pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su šiomis kredito įstaigomis: AB SEB bankas, AB SEB lizingas, Nordea Bank, AB Swedbank, UAB Swedbank lizingas, AS “UniCredit Bank” Lietuvos skyrius, Danske Bank A/S Lietuvos filialas, Lietuvos kredito unijų konsorciumas, Vilniaus Kredito Unija, Ūkio banko lizingas, UniCredit Leasing, UAB “Šiaulių banko lizingas”, UAB “Citadelė faktoringas ir lizingas”, AB bankas “Finasta”, Big Bank AS, AB bankas “Citadele”, AB Šiaulių bankas, AB DNB bankas, UAB DNB lizingas, UAB Medicinos bankas.

Finansavimas

Paskolų iš Verslumo skatinimo fondo finansavimas

Visiems Verslumo skatinimo fondo paskolas gavusiems SVV subjektams, kurie nuo 2010 m. lapkričio 1 d. iki 2015 m. rugsėjo 30 d. moka palūkanas, kompensuojama 95 proc. sumokėtų palūkanų, bet ne daugiau kaip 30 proc. paskolos sumos. Didžiausia palūkanų norma, nuo kurios skaičiuojama dalinė palūkanų kompensacija, yra 9,49 procento metinių palūkanų.

Paskolų palūkanų kompensavimas nepriklauso nuo to, ar už SVV subjektų paskolas buvo suteikta INVEGOS garantija, ar ne.

Verslumo skatinimo paskolų atveju palūkanos bus kompensuojamos ilgesnį laiką nei įprastų SVV paskolų atveju.

Garantuotų paskolų finansavimas

Jeigu už paskolos grąžinimą ar lizingo sutarties įvykdymą yra suteikta INVEGA garantija, kompensuojama 50 proc. paskolų palūkanų, bet ne daugiau kaip 5 proc. metinių palūkanų. Didžiausia palūkanų norma, nuo kurios skaičiuojama dalinė palūkanų kompensacija, yra 10 procentų metinių palūkanų.

SVV subjektų imamos paskolos lėšos (tiek investicinės, tiek apyvartinės paskolos) turi būti skirtos verslo plėtrai. Paskolų palūkanos kompensuojamos 24 mėn. apyvartinių paskolų atveju, ir 36 mėn. –investicinių paskolų atveju, bet ne ilgiau kaip iki 2015 m. rugsėjo 30 dienos.

Tam, kad būtų iš dalies kompensuojamos paskolų palūkanos, paskolos suma negali viršyti 2,5 mln. Lt.

SVV subjektams, įsigyjusiems naują įrangą ar įrengimus lizingo būdu su INVEGOS garantija, kompensuojama 50 proc. sumokėtų palūkanų. Dalinė palūkanų kompensacija atliekama garantijos galiojimo laikotarpiu, bet ne ilgiau kaip 36 mėn.

Negarantuotų paskolų finansavimas
Kompensuojama iki 50 proc. sumokėtų palūkanų, bet ne daugiau kaip 5 proc. metinių palūkanų.
Palūkanos kompensuojamos už pirminį paskolos ar lizingo grąžinimo laikotarpį, bet ne ilgiau kaip iki 2015-09-30 ir ne ilgiau kaip 36 mėn. Palūkanų kompensacijos suma apskaičiuojama pagal palūkanų normą, galiojusią finansavimo sutarties dieną. Taip pat kompensacijos suma negalės viršyti de minimis pagalbos sumos, kuri gali būti suteikta pareiškėjui.
Palūkanų daliniam kompensavimui yra numatyta 30 mln. Lt.

Palūkanos iš dalies kompensuojamos, jei finansuojamos šios investicijos:

– investuojama į naują arba naudotą įrangą;
– investicijos yra skirtos naudoti gamybos, apdirbimo pramonės bei kituose ūkio sektoriuose ir nebus naudojamos neremiamuose sektoriuose, t. y.: žuvininkystės ir akvakultūros,žemės ūkio produktų gamybos, transporto, plieno, anglies,laivų statybos, sintetinio pluošto sektoriuose,
nenumatoma naudoti namų ūkyje, nuomoti, didmeninės ir mažmeninės prekybos veiklai,
nekilnojamojo turto nuomos, laisvalaikio, sporto, sveikatingumo (išskyrus medicininę ir sveikatinimo veiklą) veikloms;

– investuojama į gamybos įrangą ir įrenginius, technologines linijas, miškų ūkio, statybos bei kitą specialiąją techniką, transporto priemones, išskyrus lengvuosius automobilius bei transporto priemones, kai į jas investuoja įmonės, veikiančios transporto sektoriuje.

Nėra remiamos investicijos į nekilnojamojo turto įsigijimą, statybą ar rekonstrukciją, darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ar mokymus bei įmonės veiklos optimizavimą, tobulinant gamybos, vadybos ir kitus procesus.


Sprendimas iš dalies kompensuoti palūkanas priimamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo tinkamai užpildyto prašymo, mokėjimo prašymo ar kartu su juo pridedamų dokumentų registravimo dienos.


ES paramos vertinimo, paraiškos rengimo, pateikimo, projekto administravimo ir kitas paslaugas pagal priemonę galite užsakyti, susisiekę su mūsų specialistais:

  • Užpildę kontaktų formą kairėje svetainės pusėje (po pagrindiniu meniu);
  • Elektroniniu paštu info@esparamos.lt (užklausas siųskite TIK su aiškiais savo rekvizitais – vardu, pavarde bei įmonės pavadinimu)
  • Tel. +370 678 85144
  • Skype es_paramos

ES paramos projektų administravimas, vertinimas ir vykdymas