​PROCESAS LT

 

Priemonės tikslas – skatinti įmones diegti šiuolaikiškus vadybos metodus ir valdymo sistemas, tuo sudaryti palankias sąlygas įmonių darbo našumui ir eksportui didinti.

Priemonės veiklos: veiklos, susijusios su šiuolaikiškų vadybos metodų ir valdymo sistemų, išskyrus personalo valdymo sistemas, diegimu įmonėse.

Tinkamas pareiškėjas: privatus juridinis asmuo ar užsienio įmonės filialas, veikiantis ne mažiau kaip vienerius metus ir kurio metinės pajamos ne mažesnės kaip 500 000,00 Lt.

Tinkamos finansuoti išlaidų kategorijos:

 1. standartinės programinės rinkoje esančios įrangos įsigijimas, įskaitant jos programavimą ir (ar) konfigūravimą įmonės poreikiams. Programinė įranga turi būti tiesiogiai susijusi su šiuolaikiškų vadybos metodų ir valdymo sistemų diegimu. Programinės įrangos įsigijimo išlaidos gali sudaryti ne daugiau kaip 10 procentų projekto tinkamų finansuoti išlaidų;
 2. išorinių konsultacinių paslaugų, reikalingų įmonių pažangiems (šiuolaikiškiems) vadybos metodams ir valdymo sistemoms diegti, įsigijimas, šiuolaikiškų vadybos metodų ir valdymo sistemų sertifikavimo / akreditavimo išlaidos, konsultantų ir šiuolaikiškus vadybos metodus. Išorinės konsultacinės paslaugos negali būti nuolatinės ar periodinės, taip pat jos negali būti susijusios su įprastomis įmonės veiklos išlaidomis, tokiomis kaip tos, kurios skirtos einamosioms konsultavimosi mokesčių klausimais paslaugoms, įprastoms teisinėms paslaugoms, reklamai ir panašiai.
 3. projektą vykdančių asmenų komandiruočių išlaidos, kurios yra būtinos projekto tikslams pasiekti ir tiesiogiai susijusios su šiuolaikiškų vadybos metodų ir valdymo sistemų diegimu. Projektą vykdančių asmenų komandiruočių išlaidos gali sudaryti ne daugiau kaip 10 procentų projekto tinkamų finansuoti išlaidų.

Finansavimo dydis:

 1. mažiausias finansavimo dydis – 15 000 Lt;
 2. didžiausias finansavimo dydis –  300 000 Lt.

Paramos intensyvumas: iki 50 procentų tinkamų finansuoti išlaidų.

Priemonės rezultato rodikliai:

 1. pritraukta privačių investicijų;
 2. apmokyti dirbti įmonėje įdiegtais vadybos metodais ar su valdymo sistemomis darbuotojai (sertifikatų skaičius);
 3. paremtų įmonių eksporto didėjimas per 3 metus po projekto įgyvendinimo;
 4. apyvartos didėjimas per 3 metus po projekto įgyvendinimo;
 5. darbo našumo didėjimas per 3 metus po projekto įgyvendinimo.

Projektas nėra finansuojamas, jeigu jis:

 1. yra skirtas žuvininkystės ir akvakultūros produktams;
 2. yra skirtas su žemės ūkio produktų pirmine gamyba (auginimu) susijusiai veiklai;
 3. yra skirtas veiklai žemės ūkio produktų perdirbimo ir prekybos srityse;
 4. yra skirtas su eksportu susijusiai veiklai;
 5. teikia prioritetą vietinių, o ne importinių prekių vartojimui;
 6. yra skirtas anglių,  plieno,  laivų statybos,  sintetinių pluoštų sektoriaus veiklai;
 7. yra pagalba įmonėms, atliekančioms krovinių vežimo keliais operacijas samdos pagrindais arba už atlygį.

Kartu su paraiška turi būti pateiktas ekonomiškai pagrįstas verslo planas.


ES paramos vertinimo, paraiškos rengimo, pateikimo, projekto administravimo ir kitas paslaugas pagal priemonę galite užsakyti, susisiekę su mūsų specialistais:

 • Užpildę kontaktų formą kairėje svetainės pusėje (po pagrindiniu meniu);
 • Elektroniniu paštu info@esparamos.lt (užklausas siųskite TIK su aiškiais savo rekvizitais – vardu, pavarde bei įmonės pavadinimu)
 • Tel. +370 678 85144
 • Skype es_paramos

ES paramos projektų administravimas, vertinimas ir vykdymas