LYDERIS LT

 

Priemonės tikslas – skatinti įmonių investicijas, kuriomis didinamas įmonių darbo našumas ir eksportas ar pradedama naujų produktų gamyba.

Priemonės veiklos: veiklos, susijusios su įmonių, išskyrus labai mažas įmones, investicijomis į materialųjį ir nematerialųjį turtą, susijusį su naujų gamybos technologinių linijų įsigijimu ir įdiegimu, esamų gamybos technologinių linijų modernizavimu, įmonės vidinių inžinerinių tinklų, kurių reikia naujoms gamybos technologinėms linijoms diegti ar esamoms modernizuoti, įrengimu.

Tinkamas pareiškėjas: privatus juridinis asmuo, išskyrus priskirtiną prie labai mažos įmonės.

Tinkamos finansuoti išlaidų kategorijos:

 1. vidinių inžinerinių tinklų įrengimo išlaidos, ne daugiau kaip 30 proc. projekto tinkamų finansuoti išlaidų;
 2. programinės įrangos,  patentų, licencijų įsigijimas. Patentų, licencijų, programinės įrangos įsigijimo išlaidos turi sudaryti ne daugiau kaip 75 proc. projekto tinkamų finansuoti išlaidų mažų ir vidutinių įmonių atveju ir ne daugiau kaip 50 proc. projekto tinkamų finansuoti išlaidų didelių įmonių atveju;
 3. tiesioginėms projekto veikloms vykdyti reikalingų įrengimų, įrangos, prietaisų, įrankių ir įrenginių įsigijimas, finansinė nuoma (lizingas).

Veiklos išlaidos, nesusijusios su investicijomis, taip pat žemės, pastatų ir kitų statinių įsigijimas, statyba, rekonstrukcija, remontas nėra finansuojamos.

Finansavimo dydis:

 1. mažiausias finansavimo dydis – 100 000 Lt;
 2. didžiausias finansavimo dydis – 15 000 000 Lt.

Paramos intensyvumas: didžiausias leistinas finansavimo intensyvumas privačiam juridiniam asmeniui gali siekti iki 60 procentų – atitinkančiam mažos įmonės kategoriją ir iki 50 procentų – atitinkančiam vidutinės arba didelės įmonės kategoriją.

Priemonės rezultato rodikliai:

 1. pritraukta privačių investicijų;
 2. į rinką pateikti naujų produktų pavyzdžiai;
 3. eksporto didėjimas per 3 metus po projekto įgyvendinimo;
 4. apyvartos didėjimas per 3 metus po projekto įgyvendinimo;
 5. darbo našumo didėjimas per 3 metus po projekto įgyvendinim mažiausiai 25 procentais;
 6. paremta naujų įmonių (naujomis įmonėmis laikomos įmonės, įsteigtos ne seniau kaip prieš 2 metus iki paraiškos padavimo) projektų – iš visų gavusiųjų paramą.

Projektas nėra finansuojamas, jeigu jis:

 1. yra skirtas žuvininkystės ir akvakultūros produktams;
 2. yra skirtas su eksportu susijusiai veiklai;
 3. yra skirtas su žemės ūkio produktų pirmine gamyba susijusiai veiklai;
 4. yra skirtas veiklai žemės ūkio produktų perdirbimo ir prekybos srityse;
 5. teikia prioritetą vietinių, o ne importuojamų prekių vartojimui;
 6. yra skirtas veiklai anglių, plieno,  laivų statybos, sintetinių pluoštų,  sektoriuje
 7. vykdomas gėrimų gamybos srityje.

Kartu su paraiška turi būti pateiktas ekonomiškai pagrįstas verslo planas.


ES paramos vertinimo, paraiškos rengimo, pateikimo, projekto administravimo ir kitas paslaugas pagal priemonę galite užsakyti, susisiekę su mūsų specialistais:

 • Užpildę kontaktų formą kairėje svetainės pusėje (po pagrindiniu meniu);
 • Elektroniniu paštu info@esparamos.lt (užklausas siųskite TIK su aiškiais savo rekvizitais – vardu, pavarde bei įmonės pavadinimu)
 • Tel. +370 678 85144
 • Skype es_paramos

ES paramos projektų administravimas, vertinimas ir vykdymas