PASKELBTAS 2014 M. PARAIŠKŲ RINKIMO ŽUVININKYSTĖS SEKTORIUJE GRAFIKAS

 

Žemės ūkio ministro 2013 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 3D-851 patvirtintas paramos paraiškų pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos priemones priėmimo 2014 metais grafikas.

Eil. Nr.

Priemonė

Paramos paraiškų priėmimo pradžia

Paramos paraiškų priėmimo pabaiga

1. PRIORITETINĖ KRYPTIS. Jūrų žvejybos laivyno pritaikymo priemonės

1.1.

Žvejybos laivų modernizavimas

2014-01-14

2014-02-14

3. PRIORITETINĖ KRYPTIS. Bendro intereso priemonės

3.1.

Žvejybos uostai, prieplaukos, iškrovimo vietos

2014-01-20

2014-02-21

3.2.

Kolektyviniai veiksmai. Žuvininkystės sektoriaus darbuotojų mokymai

2014-01-20

2014-02-21

4 PRIORITETINĖ KRYPTIS. Tvari žuvininkystės regionų plėtra

4.1.

Žuvininkystės regionų plėtros strategijų įgyvendinimas

2014-01-03

2014-01-17

Priemonė „Žvejybos laivų modernizavimas“

Priemonės tikslas sukurti modernų konkurencingą bei efektyvų žvejybos laivyną.

Tinkami pareiškėjai: žvejybos laivų savininkai ir žvejybos įmonės, vykdančios verslinę žvejybą Baltijos jūros priekrantėje, atviroje Baltijos jūroje ir tolimuosiuose jūrų vandenyse.

Specialieji tinkamumo gauti paramą kriterijai:

 1.  modernizuojamas žvejybos laivas turi būti 5 metų ar senesnis;
 2.  žvejybos laivas paramos paraiškos pateikimo metu yra techniškai tinkamas eksploatuoti;
 3.  turimas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patvirtinimas, kad žvejybos laivas atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus;
 4.  laivas įregistruotas Bendrijos žvejybos laivyno registre;
 5.  turimas leidimas užsiimti versline žvejyba.

Finansavimo dydis: didžiausia galima paramos projektui suma – 600 000 Lt.

Finansavimo intensyvumas:

 1. jeigu modernizuojamas žvejybos laivas tolimuosiuose jūrų vandenyse arba atviroje Baltijos jūroje finansuojama iki 40 proc. tinkamų finansuoti išlaidų sumos, Baltijos jūros priekrantėje – iki 60 proc.
 2. jeigu žvejojančio laivo variklio pakeitimas atliekamas tolimuosiuose jūrų vandenyse arba atviroje Baltijos jūroje finansuojama iki 20 proc. tinkamų finansuoti išlaidų sumos, Baltijos jūros priekrantėje – iki 40 proc.

Kartu su projekto paraiška turi būti pateikas verslo planas, parengtas pagal nustatytą formą.

Projektas turi būti pradėtas įgyvendinti ne vėliau, kaip per 6 mėnesius ir įgyvendintas per 24 mėnesius nuo paramos sutarties pasirašymo dienos, bet ne vėliau kaip iki 2015 m. gruodžio 31 d.

Paramos paraiškos vertinimas atlikamas per 3 mėnesius nuo jos įregistravimo dienos.

Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos pirmosios prioritetinės krypties „Jūrų žvejybos laivyno pritaikymo priemonės“ priemonės „Žvejybos laivų modernizavimas“ įgyvendinimo taisyklės patvirtintos 2008 m. gruodžio 24 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-708.

 

Priemonė „Žvejybos uostai, prieplaukos, iškrovimo vietos“

Priemonės tikslas – užtikrinti veikiančių valstybinių ar privačių žvejybos uostų, prieplaukų ir kitų infrastruktūros objektų, kuriais naudojasi žvejai, plėtrą.

Remiamos veiklos:

 1. investicijos į žuvininkystės produktų iškrovimo vietas Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste, nurodytas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. rugpjūčio 24 d. įsakyme Nr. 3D-490 „Dėl žuvininkystės produktų iškrovimo Klaipėdos uoste“ ir su jomis besiribojančias teritorijas;
 2. investicijos, skirtos žuvininkystės produktų iškrovimo vietoms pertvarkyti ir žvejų darbo sąlygoms iškrovimo vietose, nurodytose Žuvų išteklių naudotojų, žvejojančių Baltijos jūros priekrantėje, žuvininkystės produktų iškrovimo, pirminio pardavimo ir supirkimo vietų sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. 3D-197 pagerinti;
 3. investicijos, susijusios su sauga, skirtos mažoms žvejybos priedangoms statyti arba modernizuoti.

Tinkami pareiškėjai: fiziniai ar juridiniai asmenys, valdantys uostą, prieplauką ar jų dalis nuosavybės, nuomos, panaudos, subnuomos, patikėjimo teise.

Finansavimo dydis: didžiausia galima paramos vienam projektui suma yra 5 000 000 Lt.

Finansavimo intensyvumas: projektams įgyvendinti gali būti suteikiama parama iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Kai paramos paraiška teikiama su partneriu – savivaldybe arba valstybės įmone Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, finansuojama iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos trečiosios prioritetinės krypties „Bendro intereso priemonės“ priemonės „Žvejybos uostai, prieplaukos, iškrovimo vietos“ įgyvendinimo taisykės patvirtintos 2008 m. gruodžio 8 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-672.

Priemonė „Kolektyviniai veiksmai. Žuvininkystės sektoriaus darbuotojų mokymai“

Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos trečiosios prioritetinės krypties „Bendro intereso priemonės“ priemonės „Kolektyviniai veiksmai“ veiklos srities „Žuvininkystės sektoriaus darbuotojų mokymai“ įgyvendinimo taisyklės patvirtintos 2013 m. gruodžio 23 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-877.

Priemonė “Žuvininkystės regionų plėtros strategijų įgyvendinimas”

Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007-2013 metų veiksmų programos ketvirtosios prioritetinės krypties “Tvari žuvininkystės regionų plėtra” priemonės “Žuvininkystės regionų plėtros strategijų įguvendinimas” įgyvendinimo taisyklės patvirtintos 2013 m. gruodžio 23 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-878.


ES paramos vertinimo, paraiškos rengimo, pateikimo, projekto administravimo ir kitas paslaugas pagal priemonę galite užsakyti, susisiekę su mūsų specialistais:

 • Užpildę kontaktų formą kairėje svetainės pusėje (po pagrindiniu meniu);
 • Elektroniniu paštu info@esparamos.lt (užklausas siųskite TIK su aiškiais savo rekvizitais – vardu, pavarde bei įmonės pavadinimu)
 • Tel. +370 678 85144
 • Skype es_paramos

ES paramos projektų administravimas, vertinimas ir vykdymas