Pagalba kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamybos skatinimui

 

Paraiškos gauti pagalbą kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamybos skatinimui gali būti teikiamos iki 2014 m. kovo 31 d.

Pagalbos gavimo taisyklės ir paraiškos forma patvirtintos LR Žemės ūkio ministro 2011 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. 3D-94 „Dėl pagalbos kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamybai skatinti teikimo taisyklių patvirtinimo“.

Šių taisyklių tikslas – nustatyti valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamybai skatinti iš valstybės biudžeto lėšų teikimo sąlygas ir tvarką. Pagal šias taisykles pagalba teikiama tik žmonėms vartoti skirtiems žemės ūkio ir maisto produktams.

Paraiškos ir kiti privalomi dokumentai priimami Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritoriniuose paramos administravimo skyriuose pagal įmonės (fiziniams asmenims – ūkio) registracijos vietą.

VALSTYBĖS PAGALBA PIRMINEI GAMYBAI IR PREKINIAM PARUOŠIMUI

Galimi pareiškėjai:

 1. mikroįmonės, mažos ar vidutinės įmonės, veikiančios iki paraiškos pateikimo ne trumpiau kaip 1 metus, bei verčiasi pirmine gamyba ir prekiniu paruošimu, ir praėjusių mokestinių metų pajamos iš šios veiklos sudaro daugiau kaip 50 proc. visų gautų pajamų;
 2. pareiškėjai taip pat gali būti kokybiškų produktų gamintojų asociacijos, tačiau galutiniai valstybės pagalbos gavėjai – subjektai, kurie verčiasi pirmine gamyba ir prekiniu paruošimu.

Skiriama valstybės pagalba išlaidoms, susijusioms su pirminės gamybos produktais (apimant prekinį paruošimą), atlyginti:

 1. saugomų kilmės vietos ar geografinių nuorodų (žemės ūkio ar maisto produkto pavadinimo įtraukimas į Europos Komisijos tvarkomą Saugomų kilmės vietos ir geografinių nuorodų registrą) registravimo paraiškų parengimo išlaidos;
 2. garantuoto tradicinio gaminio (žemės ūkio ar maisto produkto pavadinimo įtraukimas į Europos Komisijos tvarkomą Garantuotų tradicinių gaminių registrą) registravimo paraiškos parengimo išlaidos;
 3. išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto produktų pripažinimo specifikacijų parengimo išlaidos.

Finansavimo intensyvumas: iki 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

Finansavimo dydis:

 1. iki 30 000 litų 1 ir 2 išlaidų rūšims;
 2. iki 10 000 litų 3 išlaidų rūšiai.

Išlaidos patirtos dėl to paties žemės ūkio produkto kompensuojamos tik vieną kartą. Valstybės pagalba teikiama už suteiktas paslaugas ir išmokama tiesiogiai paslaugos teikėjui.

NEREIKŠMINGA (DE MINIMIS) PAGALBA ŽEMĖS ŪKIO IR (ARBA) MAISTO PRODUKTŲ PERDIRBIMUI

Galimi pareiškėjai:

 1. įmonė (ūkis) iki paraiškos pateikimo veikia ne trumpiau kaip 1 metus;
 2. mikroįmonė, kaip apibrėžta reglamento (EB) Nr. 800/2008 I priede. Šis reikalavimas taikomas pareiškėjui, kuris prašo nereikšmingos pagalbos pagal taisyklių 1 ir 2 punktus;
 3. perdirba žemės ūkio ir (arba) maisto produktus, išskyrus žuvininkystės ir akvakultūros produktus;
 4. gamina kokybiškus žemės ūkio ir (arba) maisto produktus, kurių kokybė pripažinta pagal ES arba nacionalinius teisės aktus. Šis reikalavimas taikomas pareiškėjui, kuris prašo nereikšmingos pagalbos pagal taisyklių 1, 2, 7 ir 8 išlaidų rūšis.

Skiriama nereikšminga (de minimis) pagalba išlaidoms, susijusioms su perdirbtais žemės ūkio ir (arba) maisto produktais, atlyginti:

 1. kokybiško žemės ūkio produkto ir (arba) maisto produkto, kurio kokybė pripažinta pagal ES arba nacionalinius teisės aktus, etiketės spausdinimo išlaidos ar prekinės (pirminės) pakuotės gamybos išlaidos;
 2. saugomų nuorodų registravimo paraiškų parengimo išlaidos;
 3. garantuoto tradicinio gaminio registravimo paraiškos parengimo išlaidos;
 4. išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto produktų pripažinimo specifikacijų parengimo išlaidos;
 5. sertifikavimo įstaigos, kuriai žemės ūkio ministro įsakymu suteiktas leidimas sertifikuoti išskirtinės gamybos produktus, sertifikavimo išlaidos;
 6. sertifikavimo įstaigos vykdomos priežiūros išlaidos;
 7. kontrolės institucijos, paskirtos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu ar žemės ūkio ministro įsakymu, vykdomos įregistruotų į saugomų nuorodų registrą arba garantuotų tradicinių gaminių registrą žemės ūkio ir maisto produktų kontrolės išlaidos.

Finansavimo intensyvumas

 1. mikroįmonėms gali siekti iki 70 proc., kitoms įmonėms – iki 40 proc. pagal 1, 5, 6, 7 išlaidų kategorijas;
 2. iki 100 proc. pagal 2, 3, 4 išlaidų kategorijas.

Finansavimo dydis

 1. pagal 2 ir 3 išlaidų kategorijas vienam pagalbos gavėjui iki 30 000 litų;
 2. pagal 4 išlaidų kategoriją vienam pagalbos gavėjui iki 10 000 litų.

Didžiausia nereikšmingos pagalbos suma vienerių metų laikotarpiui vienam pagalbos gavėjui negali viršyti 50 000 litų. Pagalbos gavėjui suteikta nereikšmingos pagalbos suma negali būti didesnė kaip 690 560 litų per dvejus praėjusius ir einamuosius jo mokestinius metus.

Išlaidos patirtos dėl to paties žemės ūkio ir (ar) maisto produkto kompensuojamos tik vieną kartą, išskyrus taisyklių 6 ir 7 punktuose nurodytas išlaidas, kurios gali būti kompensuojamos ateinančius 5 metus po produktų sertifikavimo ar įregistravimo. Nereikšminga pagalba teikiama tiesiogiai pagalbos gavėjui.

*Pirminė gamyba – žemės ūkio produktų gamyba, įskaitant ir auginimą, derliaus nuėmimą, melžimą, gyvūnų veisimą.

**Žemės ūkio produktų prekinis paruošimas  – gyvūninių ar augalinių žemės ūkio produktų paruošimas pirmą kartą parduoti, atliekamas pirmine gamyba užsiimančios įmonės (ūkio).


ES paramos vertinimo, paraiškos rengimo, pateikimo, projekto administravimo ir kitas paslaugas pagal priemonę galite užsakyti, susisiekę su mūsų specialistais:

 • Užpildę kontaktų formą kairėje svetainės pusėje (po pagrindiniu meniu);
 • Elektroniniu paštu info@esparamos.lt (užklausas siųskite TIK su aiškiais savo rekvizitais – vardu, pavarde bei įmonės pavadinimu)
 • Tel. +370 678 85144
 • Skype es_paramos

ES paramos projektų administravimas, vertinimas ir vykdymas