2014-2020 M. PARAMA MIŠKININKYSTĖS SEKTORIUI

 

2014-2020 m. parama miškininkystės sektoriui bus skirstoma pagal priemones patvirtintas 2014-2020 m. Lietuvos kaimo plėtros programoje.

Planuojamas 2014-2020 m. Lietuvos kaimo plėtros programos biudžetas – 6,798 mlrd. Lt, iš jų:

 • ES dalis – 5,569 mlrd. Lt.
 • LT dalis – 1,229 mlrd. Lt.

Planuojama, kad apie 10 proc. 2014-2020 m. Lietuvos kaimo plėtros programos biudžeto lėšų bus skirta miškininkystės sektoriui.

ES lėšos yra vienas svarbiausių Nacionalinės miškų ūkio sektoriaus plėtros 2012–2020 m. programos finansavimo šaltinių.

Nacionalinės miškų ūkio sektoriaus plėtros 2012–2020 m. programoje numatomi penki strateginiai miškų ūkio plėtros tikslai:

 1. Išsaugoti Lietuvos miškus ir jų išteklius, racionaliai juos naudoti.
 2. Išsaugoti ir didinti miško ekosistemų tvarumą.
 3. Didinti miškų ūkio ekonominį efektyvumą ir konkurencingumą.
 4. Užtikrinti miško savininkų mokymo plėtrą.
 5. Skatinti miškų mokslo atstovus bei visuomenę  dalyvauti formuojant ir įgyvendinant miškų ūkio politiką.

2014-2020 m. Lietuvos kaimo plėtros įgyvendinimui numatomos miškų priemonės:

 1. Miško įveisimas ir miškingų plotų kūrimas;
 2. Miškų gaisrų, stichinių nelaimių ir katastrofinių įvykių žalos prevencija ir atlyginimas;
 3. Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė;
 4. Investicijos į naujas miškininkystės technologijas ir į miško produktų perdirbimą ir prekybą;
 5. Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą;
 6. Agrarinės miškininkystės sistemų sukūrimas;
 7. Su „Natura 2000“ susijusios išmokos;
 8. Miškų aplinkosaugos ir klimato paslaugos ir miškų išsaugojimas.

________________________________________________________________________________

Priemonė „Miškų įveisimas ir miškingų plotų kūrimas“

Planuojama lėšų suma: 303,85 mln. Lt.

Remiama veikla: miško įveisimas tiek žemės ūkio, tiek ne žemės ūkio paskirties žemėje.

Tinkami pareiškėjai: privačios ir valstybinės žemės valdytojai. Veisiant mišką valstybinėje žemėje, parama teikiama tik tuo atveju, jei šią žemę valdo savivaldybės ar privatūs asmenys  ir kompensuojamos tik miško įveisimo išlaidos.

Tinkamumo kriterijai:

 1. Parama skiriama veisiant mišką žemėje, kurioje miškas veisiamas pirmą kartą (prieš tai neaugo).
 2. Išduotas leidimas veisti mišką ne miško žemės sklype.
 3. Patvirtintas miško želdinimo ir žėlimo projektas.
 4. Sodinamos miško dauginamosios medžiagos pagrindinis kilmės sertifikatas.
 5. Maksimalus želdomos žemės našumo balas.

Apribojimai:

 1. Parama neteikiama kalėdinių eglučių auginimui.
 2. Parama neteikiama energijos gamybai skirtų greitai augančių medžių plantacijų auginimui.
 3. Parama neteikiama trumpos rotacijos želdinių auginimui.

Tinkamos finansuoti išlaidos: kompensacijos teikiamos už miško įvesimą (vienkartinė) ir už įveisto miško priežiūrą bei apsaugą (iki 12 metų).

Paramos intensyvumas: iki 100 proc. nustatyto dydžio kompensacijos už hektarą atsižvelgiant į rūšinę želdinių.

________________________________________________________________________________

Priemonė „Miškų gaisrų, gaivalinių nelaimių ir katastrofinių įvykių prevencija ir jų padarytos žalos miškui atlyginimas“

Planuojama lėšų suma: 36,56 mln. Lt.

Remiama veikla: miškų gaisrų, stichinių nelaimių ir katastrofinių įvykių žalos prevencija ir atlyginimas.

Tinkami pareiškėjai: privačių ir valstybinių miškų valdytojai.

Tinkamumo kriterijai:

 1. Patvirtintas miškotvarkos projektas, kuriame išdėstyti prevenciniai tikslai.
 2. Parama skiriama su sąlyga, kad kompetentinga institucija (miškų urėdija) oficialiai pripažįsta, kad būta stichinės nelaimės ir kad dėl šios nelaimės buvo pažeista daugiau kaip 50 proc. miško.

Apribojimai: parama neteikiama dėl stichinės nelaimės prarastoms pajamoms kompensuoti, priešgaisriniams bokštams įrengti ir atnaujinti bei pažeisto miško išvalymui.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

 1. Apsauginės infrastruktūros kūrimo išlaidos.
 2. Miško priešgaisrinių juostų priežiūros išlaidos.
 3. Miškų gaisrų, kenkėjų ir ligų stebėsenos ir pranešimo apie juos įrangos diegimo ir gerinimo išlaidos.
 4. Gaisrų ir kitų stichinių nelaimių, įskaitant kenkėjus bei ligas, katastrofinių įvykių ir su klimato kaita susijusių įvykių paveikto miško potencialo atkūrimo išlaidos.

Paramos intensyvumas:

 1. Pažeisto miško atkūrimas –  iki 100 proc. nustatyto dydžio kompensacinė išmoka.
 2. Parama prevencinėms priemonėms – iki 70 proc., didžiausia galima paramos suma iki 100 000 EUR

________________________________________________________________________________

 Priemonė „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“

Planuojama lėšų suma: 36,56 mln. Lt.

Remiama veikla: investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė bei jaunuolynų ugdymas.

Tinkami pareiškėjai: privačių ir valstybinių miškų valdytojai.

Tinkamumo kriterijai:

 1. Patvirtintas miškotvarkos projektas.
 2. Įsipareigoti rekreacine miško infrastruktūra projekto kontrolės laikotarpiu visuomenei leisti naudotis nemokamai.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

 1. Miškotvarkos projektas.
 2. Jaunuolynų ugdymo išlaidos.
 3. Miškų ekologinių ir rekreacinių funkcijų kaimo vietovėse atkūrimas, išsaugojimas ir plėtra (rekreacinės miško infrastruktūros įrengimas).

Paramos intensyvumas:

 1. Jaunuolynų ugdymas –  iki 100 proc.  nustatyto dydžio kompensacinė išmoka.
 2. Miškų ekologinių ir rekreacinių funkcijų kaimo vietovėse atkūrimui, išsaugojimui ir plėtrai – iki 90 proc., didžiausia galima paramos suma –  iki 70 000 EUR.

________________________________________________________________________________

Priemonė „Investicijos į naujas Miškininkystės technologijas
ir miško produktų perdirbimą bei rinkodarą“

Planuojama lėšų suma: 30,02 mln. Lt.

Remiama veikla: investicijos į miškų ūkio modernizavimą.

Tinkami pareiškėjai: privačių miškų valdytojai, savivaldybės bei jų asociacijos ir mažos bei vidutinės įmonės.

Tinkamumo kriterijai:

 1. Patvirtintas miškotvarkos projektas.
 2. Investicijos, susijusios su miško ekonominės vertės didinimu, remiamos vienos ar daugiau miško valdų lygmeniu siekiant padidinti jų vertę (minimalus miško plotas į kurį investuojama – 5 ha).

Tinkamos finansuoti išlaidos:

 1. Naujų miškų ūkio veiklai skirtų įrenginių ir įrangos, įskaitant programinę įrangą, įsigijimas, neviršijančios šio turto rinkos vertės;
 2. Bendrosios išlaidos (atlygis konsultantams, miškotvarkos projektas ir kt. planavimo ir projektavimo dokumentai).

Paramos intensyvumas:

 1. Paramos intensyvumas – iki 65 proc. , didžiausia galima paramos suma – iki 100 000 EUR.
 2. Didžiausia galima paramos suma miško kooperatyvams – iki 200 000 EUR.

________________________________________________________________________________

Naujuoju 2014-2020 programavimo periodu planuojama skatinti teikti paraiškas paramai gauti miško klausimais konsultuojančias įmones ar įstaigas, o nebe miško savininkus, kaip buvo ankstesniame programavimo periode. Viena iš tokių priemonių būtų „Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos“.

Priemonė „Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos“

Planuojama lėšų suma: 15,84mln. Lt.

Remiama veikla:

 1. Pagalba ūkininkams, jauniesiems ūkininkams, miškų savininkams ir kitiems žemės naudotojams ir kaimo vietovėse esančioms MVĮ pasinaudoti konsultavimo paslaugomis (RV1)
 2. Ūkių valdymo, ūkininkų pavadavimo ir jų konsultavimo paslaugų teikimo sistemos diegimas (RV2).
 3. Parama  konsultantų  mokymui (RV3).

Tinkami pareiškėjai:

 1. Pagal RV1: subjektai, teikiantys konsultavimo paslaugas.
 2. Pagal RV2: subjektai, atrinkti teikti ūkių ūkininkų pavadavimo ir jų konsultavimo paslaugas.
 3. Pagal RV3: subjektai, teikiantys konsultantų mokymo paslaugas.

Tinkamumo kriterijai:

 1. turėti pakankamą ir kvalifikuotą personalą;
 2. turėti techninius išteklius, reikalingus konsultavimo paslaugoms teikti.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

 1. Pagal RV1: Konsultavimo paslaugų teikimo išlaidos.
 2. Pagal RV2: išlaidos, tiesiogiai susijusios su konsultavimo paslaugų teikimo sistemos tobulinimu.
 3. Pagal RV3: išlaidos susijusios su konsultantų mokymo paslaugų teikimu.

Paramos intensyvumas:

 1. Pagal RV1  iki 1000 EUR už konsultavimo paslaugų rinkinį. Vienam naudos gavėjui gali būti suteikti ne daugiau kaip 2 konsultavimo paslaugų rinkiniai.
 2. Pagal RV2 iki 100 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų, ne ilgesnį kaip 5 metų laikotarpį nuo konsultacijų pradžios proporcingai mažinant.
 3. Pagal RV3  iki 200 tūkst. EUR  3 metų laikotarpiui, 1 konsultavimo institucijos darbuotojų mokymui.

________________________________________________________________________________

Efektyvesniam miškų valdymui naujuoju programavimo periodu bus skatinima miško savininkus kooperuotis, kadangi šiuo metu miškų kooperatyvų skaičius nėra didelis ir per praeitą programavimo periodą beveik nedidėjo.

Kaip būtų galima pasinaudoti 2014-2020 m. periodo parama miškininkystės sektoriui, galite daugiau sužinoti, apsilankę mūsų internetinės svetainės skiltyje ES parama „Kaip gauti ES paramą“


ES paramos vertinimo, paraiškos rengimo, pateikimo, projekto administravimo ir kitas paslaugas pagal priemonę galite užsakyti, susisiekę su mūsų specialistais:

 • Užpildę kontaktų formą kairėje svetainės pusėje (po pagrindiniu meniu);
 • Elektroniniu paštu info@esparamos.lt (užklausas siųskite TIK su aiškiais savo rekvizitais – vardu, pavarde bei įmonės pavadinimu)
 • Tel. +370 678 85144
 • Skype es_paramos

ES paramos projektų administravimas, vertinimas ir vykdymas