Galiojantys kvietimai

Naujienos

PASKELBTAS 2014 M. PARAIŠKŲ RINKIMO ŽUVININKYSTĖS SEKTORIUJE GRAFIKAS

  Žemės ūkio ministro 2013 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 3D-851 patvirtintas paramos paraiškų pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos priemones priėmimo 2014 metais grafikas. Eil. Nr. Priemonė Paramos paraiškų priėmimo pradžia Paramos paraiškų priėmimo pabaiga 1. plačiau…

PASKELBTAS KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS GAUTI VALSTYBĖS PAGALBĄ DALYVAVIMUI TARPTAUTINĖSE ŽEMĖS ŪKIO PARODOSE IR MUGĖSE ORGANIZUOTI

  Paraiškos gauti valstybės pagalbą dalyvavimui tarptautinėse žemės ūkio parodose ir mugėse organizuoti  gali būti teikiamos iki 2014 m. lapkričio 1 d., bet ne vėliau kaip likus 1 mėnesiui iki priemonės, kuriai prašoma skirti pagalbą, įgyvendinimo pradžios. Remiamos veiklos sritys: plačiau…

PASKELBTAS PARAIŠKŲ TEIKTI KONSULTACIJAS ŽEMDIRBIAMS 2014 M. PRIĖMIMAS

  Paraiškų teikti konsultacijas žemdirbiams 2014 metais priėmimas numatytas iki 2014 m. sausio 20 d. Pagalbos teikimo žemdirbių konsultavimui tikslas – plėtoti konkurencingą, efektyvų žemės ūkį Finansuojamos šių sričių konsultacijos: žemės ūkio technikos ir pastatų statybos; žemės ūkio verslo planavimo; žemės plačiau…

PASKELBTAS KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS PAGAL PROGRAMĄ „RIZIKOS GRUPĖS VAIKAI IR JAUNIMAS“

  Paraiškas pagal 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programą „Rizikos grupės vaikai ir jaunimas“ galima teikti iki 2014 m. vasario 28 d. Programos tikslas – padidinti rizikos grupės vaikų ir jaunimo gerovę. Pagal programą vykdomos keturios priemonės: Lietuvos vaikų plačiau…

ES PARAMA PAGAL PRIEMONĘ „ŽUVININKYSTĖS REGIONŲ PLĖTROS STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMAS“

  Paraiškos paramai gauti pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos ketvirtosios prioritetinės krypties „Tvari žuvininkystės regionų plėtra“ priemonės „Žuvininkystės regionų plėtros strategijų įgyvendinimas” renkamos  iki 2014 m. sausio 17 d. Priemonės įgyvendinamo taisyklės ir paraiškos forma patvirtintos LR plačiau…

PRATĘSTAS PARAIŠKŲ RINKIMO TERMINAS PAGAL PRIEMONĘ „ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTŲ PERDIRBIMAS IR PRIDĖTINĖS VERTĖS DIDINIMAS“

  Paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“ pirmąją veiklos sritį „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir rinkodara“ (remiama veikla – perdirbimo procese susidariusių trečiosios kategorijos šalutinių gyvūninių produktų perdirbimas) priimamos plačiau…

PASKELBTAS KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS PAGAL 2014-2016 M. PROGRAMOS PRIEMONES BITININKYSTĖS SEKTORIUI

  Paraiškos pagal 2014-2016 m. Lietuvos bitininkystės programos priemones „Techninė pagalba bitininkams ir jų grupėms“, „Avilių transportavimo į ganyklas racionalizavimas“ ir „Bičių šeimų atnaujinimas“  renkamos iki 2014 m. sausio 31 d. Paramos paraiška gali būti teikiama pagal kelias priemones. Kiekvienai plačiau…

ES PARAMA PAGAL PRIEMONĘ „SUBSIDIJOS VERSLUMUI SKATINTI“

  Verslumo skatinimo fondo paskolos gavėjai iki 2014 m. gegužės 31 d. gali teikti paraiškas ES struktūrinei paramai gauti pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priemonę „Subsidijos verslumui skatinti“. Galimi pareiškėjai pagal šią priemonę: Verslumo skatinimo fondo paskolos plačiau…